Allmänna villkor - varor till konsumenter

Dec 9, 2022

I de allmänna villkoren framkommer de villkor som ska gälla när ett företag erbjuder konsumenter sina varor eller produkter. Allmänna villkor kallas ibland också för användarvillkor eller köpvillkor.

De allmänna villkoren finns ofta tillgängliga på företagets hemsida och bifogas ofta till företagets beställningsformulär. De allmänna villkoren är just utformade på ett allmänt sätt så att de enkelt ska kunna tillämpas på företags samtliga affärer med sina kunder. De allmänna villkoren innehåller därför inte specifika uppgifter om kostnader för en viss produkt/vara, utan dessa villkor kommer istället överenskommas inom ramen för ett separat avtal, typiskt sett ett beställningsformulär eller liknande. Det finns inget krav på att kunden ska underteckna de allmänna villkoren, men det är klokt att i samband med att man träffar avtal med kunden hänvisa till att de allmänna villkoren kommer att gälla mellan parterna. 

Vad är avtalet till för?

Avtalet är huvudsakligen till för att samla sådana bestämmelser som bolaget tycker är viktiga och vilka kan formuleras generellt i ett och samma dokument. På detta sätt behöver bolaget inte tynga andra avtal med massa olika bestämmelser. Genom att ha ett allmänt villkor så kan bolaget också ha ett levande dokument som med tiden blir anpassat till bolagets verksamhet. Att få fram ett sådan dokument tar tid. Att vid varje försäljningssituation behöva “uppfinna hjulet” på nytt är inte effektivt. 

Varför är det viktigt? 

Genom att ha ett allmänt villkor så behöver bolaget inte omförhandla alla villkor vid varje affär vilket dels är ett effektivt sätt att hantera situationer när man avser ingå avtal  men också ett tryggt sätt för bolaget att träffa avtal. Genom att ha ett väl genomarbetat allmänt villkor så vet bolaget att detta kommer täcka de flesta situationer som bolaget typiskt sett hamnar i. Det blir således effektivare, tryggare och också billigare att ha ett allmänt villkor på plats. 

De allmänna villkoren brukar typiskt sett hantera följande juridiska spörsmål: 

  • Hur produkten/varan beställs, levereras och hur kunden ska betala för produkten/varan;

  • Bolagets maximala skadeståndsansvar;

  • Hur avtalet kan hävas och hur produkten/varan kan avbeställas och vad som händer om produkten/varan avbeställs;

De allmänna villkoren kommer också ge kunderna följande information:

  • Hur man kontaktar bolaget;

  • Hur man klagar på den produkten/varan;

  • Sådana rättigheter som kunden har enligt svensk konsumenträtt; och

  • Hur kunden betalar för produkten/varan.

Vilka är de vanliga fallgropparna med Allmänna villkor - varor till konsumenter?

När man erbjuder produkter/varor till konsumenter så finns det ett flertal tvingande regler som bolag måste förhålla sig till, vilket det inte gör när man erbjuder produkter/varor till andra företag. Det är därför av stor vikt att man inte tillämpar samma villkor gentemot konsumenter som man gör gentemot andra företag.

Som ett generell regel som alltid gäller när man har med konsumenter att göra är att bolagets regler m.m. måste gå att förstå. Det gäller inte bara språket som används utan också hur information presenteras. Informationen ska lämnas så att konsumenten på ett lätt sätt kan ta till sig densamma. Det ställs alltså extra höga krav på den som upprättar ett allmänt villkor som ska användas när bolag säljer produkter/varor till konsumenter jämfört med den som upprättar ett kommersiellt avtal mellan två jämbördiga bolag. Ett bolag ska alltid ha i åtanke att ett villkor som är otydligt formulerat, eller på annat sätt svårt för konsumenten att ta till sig kan komma att tolkas till konsumentens fördel av en domstol om det blir tvist. På samma sätt kan en domstol välja att bortse från sådana villkor som bedöms oskäliga. Det senare innebär att ett bolag också ska vara försiktig med att skapa allmänna villkor som är obalanserade till bolagets fördel. Många bolag kan lockas att göra så, kanske framförallt då man resonerar att kunderna ändå inte läser villkoren, eller inte läser dom noggrant. Men en sådan attityd kan få konsekvensen att en domstol väljer att bortse från villkoret eller att jämka villkoret så att det blir med balanserat. I ett större perspektiv kan detta också skapa dålig publicitet för bolaget. 

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar. Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsydda Allmäna villkor genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.