Anställningsavtal - Företagsledare

Feb 17, 2023

Detta anställningsavtal ska användas om du har behov av att anställa företagsledare som ändå omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad är ett anställningsavtal?

Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare som anger villkoren för anställningen. En överenskommelse som inte är skriftlig är giltig men det är då svårt att bevisa vad man kommit överens om. Ifall något är oklart kring en anställning är arbetstagaren den svagare parten och du som arbetsgivaren har alltid bevisbördan för vad du menar att ni har avtalat om. Lagen utgår från att en anställning är på heltid och tillsvidare, så om det råder osäkerhet vad ni enats om - då utgår lagen från det. 

Anställningsavtal tillsvidare betyder att anställningen är en s.k. fast anställning och gäller på obestämd tid framåt. Det är vanligt att tillsvidareanställningar inleds med en provanställning, lagen tillåter max 6 månaders provanställning. Tidsbegränsade anställningsavtal innebär att avtalet gäller en begränsad tidsperiod, med fast angivet startdatum och slutdatum. Det finns flera olika slags tidsbegränsade anställningar: särskild visstidsanställning och vikariatsanställning är de vanligaste. 

För vem ska detta anställningsavtal användas?

Detta anställningsavtal ska användas om du har behov av att anställa företagsledare som ändå omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Det är endast en eller två personer på ett företag, generellt sett, som kan undantas från lagen om anställningsskydd. Detta anställningskontrakt är för arbetstagare med ledande befattningar i företaget.

Under 2022 kom flera lagändringar i bla lagen om anställningsskydd. En förändring innebär att lagen kräver att anställningsavtalen har ett visst angivet innehåll. Använd därför PocketLaw’s mallar för att säkerställa att du följer lagens nya regler. En annan förändring är att reglerna om bisyssla har förändrats. I detta anställningsavtal finns en klausul där det framgår att arbetstagare som åtar sig en bisyssla ska anmäla den till dig som arbetsgivare. Du som arbetsgivare avgör därefter om bisysslan, enligt angivna regler, kan tillåtas eller ej utifrån din verksamhet. Det är särskilt viktigt att personer med företagsledande ställning anmäler frågor kring bisyssla så du får pröva om detta är lämpligt med bisyssla. 

I detta avtal finns skrivningar - som är av yttersta vikt för personer med denna slags roller - och det är regleringar kring konfidientiell information, immateriella rättigheter, konkurrensförbud, värvningsförbud etc 

Varför det är viktigt

Det är viktigt med ett anställningsavtal därför att:

Arbetsgivaren har uppfyllt sina lagenliga skyldigheter att informera arbetstagaren om villkor för anställningen.

Det är tydligt vad parterna har kommit överens om. Det krävs inte att ett anställningsavtal är skriftligt men det är en stark rekommendation eftersom utan ett skriftligt avtal blir det svårt att bevisa vilka villkor och ersättningar man har kommit överens om. Vid osäkerhet och vid tvist är arbetstagaren den starkare parten, du som arbetsgivare måste bevisa vad ni har enats om. I Sverige ses inte anställningsavtalet som ett avtal mellan två jämbördiga parter. Arbetstagaren är alltid den svagare parten.

Om inget annat överenskommits (eller kan bevisas) utgår lagen om anställningsskydd från att anställningen är heltid och tillsvidare. Om anställningsavtalet är om deltid eller en tidsbegränsad anställning då måste detta framgå, innan arbetstagaren börjar att arbeta hos dig. 

Som arbetsgivare erhåller du ett större skydd om kontrakten innehåller regler kring värvningsförbud, konfidentialitet, immateriella rättigheter etc.

Ett tydligt anställningsavtal leder till en god start mellan arbetsgivare och arbetstagare, då villkoren är tydliga för båda parter. Det kan vara särskilt viktigt i tidiga start-up bolag eftersom det i sig kan finnas osäkerhet kring strukturer och processer.

Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren signerar anställningsavtalet innan anställningen startar.

Vanliga fallgropar

Skriftligt avtal saknas

Du har glömt att skriva ett anställningsavtal innan arbetstagaren rent faktiskt börjar arbeta, du tänker att du ska ta det sen. Om anställningen inte är tänkt att vara heltid och tillsvidare direkt då har du som arbetsgivare svårt att bevisa detta när du har låtit arbetstagaren arbeta utan ett kontrakt. Det finns inget lagligt krav på skriftliga anställningsavtal men ett kontrakt leder till minskad osäkerhet om vad som gäller och mindre risk för tvist - och är ett skydd för dig som arbetsgivare.

Fel anställningsavtal

Du har valt fel anställningsform: om du vill att arbetstagaren ska arbeta viss dag, viss tidsperiod eller som vikarie, provanställning eller tillsvidareanställd -  då ska du använda våra anställningsavtal för detta (avtal för vikariat, provanställning, tillsvidare). 

Fel information i anställningsavtalet 

Startdag för anställningen: som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetstagaren lön utifrån startdagen så därför är det viktigt att rätt dag anges. Om ni som parter skulle enas om senare startdag, efter att anställningsavtalet har undertecknat behöver denna nya överenskommelse om startdag kunna bevisas: i mail etc.

Det saknas regleringar kring konfidentialitet o.dyl.

Ett vanligt misstag är att det saknas reglering kring konfidentialitet innan du ger arbetstagaren konfidentiell information. Och om en arbetstagare i företagsledande ställning väljer att avsluta sin anställning utan att ni reglerat vad som gäller kring dessa frågor, så innebär det stora risker för dig som arbetsgivare och för ditt företag. Den som lämnar kan inte bara ta med sig känslig information, material och din personal utan även kort därefter ta anställning hos en konkurrent eller starta eget företag. Det ger också en god start parter emellan om dessa frågor är reglerad så att båda parter vet hur vad man har att förhålla sig till under och efter anställningen. 

Ett signerat anställningsavtal försvinner

Utan ett signerat anställningsavtal finns inget bevis på de anställningsvillkor ni har enats om. Signerade kontrakt kan snabbt och enkelt hittas på Pocketlaws plattform, anställningsavtalet är därmed säkrad när du använder vår plattform. 

Personuppgifter GDPR

Som arbetsgivare hanterar du dina anställdas personuppgifter så förutom anställningsavtal behöver du ge medarbetarna information om hur du hanterar deras personuppgifter. Pocketlaw har tagit fram en mall för hantering av personuppgifter för dina anställda (GDPR) - använd den. Tänk dock  på att detta är en mall med förvalda uppgifter - du som arbetsgivare måste säkerställa att ni har de reella rutinerna på plats kring vem som har tillgång till uppgifterna, hur dom gallras etc.

Ett anställningsavtal är ett skydd för dig som arbetsgivare, det är till för att båda parter ska veta vad som gäller och för att undvika oklarheter och tvister. Anställningsskyddet i Sverige är starkt för arbetstagare och som arbetsgivare är det därför ett viktigt skydd för dig att att det är tydligt vad ni har enats om.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.

I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Anställningsavtal - Företagsledare genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.