Nya regler i lagen om anställningsskydd - 1 oktober 2022

May 5, 2022

Den kanske mest omfattande arbetsrättsliga reformen på mycket länge väntas träda i kraft den 30 juni 2022 för att tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Den nya reformen kommer att innebära många förändringar i arbetsrätten, men de förändringar som förmodligen kommer att påverka flest arbetsgivare är följande:

Uppsägning på grund av sakliga skäl

Uppsägning från arbetsgivarens sida kommer att kräva “sakliga skäl” istället för “saklig grund”, som gäller idag. Tanken med ändringen är att det ska bli mer förutsägbart (enklare) för arbetsgivaren att kunna bedöma om man har rätt att säga upp en anställd. Så länge det inte finns någon praxis från Arbetsdomstolen vet vi dock inte riktigt vad denna förändring kommer att innebära i praktiken. Det återstår alltså att se.

Fler anställda kan undantas från turordningen

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kommer alla arbetsgivare, oavsett storlek, att kunna undanta 3 anställda från turordningen. Idag gäller att en arbetsgivare med högst 10 anställda får undanta 2 anställda medan större arbetsgivare inte får undanta någon alls från turordningen.

Kortare tid för visstidsanställning

Anställningsformen “särskild visstidsanställning” kommer att ersätta dagens “allmän visstidsanställning”. En särskild visstidsanställning kommer att övergå automatiskt i en tillsvidareanställning redan efter 12 månader under en 5-årsperiod. Idag gäller att en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning efter 24 månader under en 5-årsperiod. I praktiken innebär detta alltså en begränsning för hur länge en arbetsgivare får anställa någon på visstid.

Anställda som haft minst 3 särskilda visstidsanställningar under en och samma månad ska även få tillgodoräkna sig tiden mellan dessa anställningar som anställningstid. Arbetsgivare som tillämpar så kallade timanställningar bör särskilt uppmärksamma denna regeländring.

Anställningen upphör trots pågående tvist

En anställning kommer att upphöra efter uppsägningstidens slut, även om en tvist skulle uppstå om uppsägningens giltighet. Idag är huvudregeln att anställningen kvarstår till dess att tvisten har avgjorts i domstol, vilket kan ta väldigt lång tid.

Anställda i bemanningsföretag

En anställd som arbetar för ett bemanningsföretag och hyrs ut till ett kundföretag har rätt till en tillsvidareanställning hos kundföretaget om den anställde har hyrts ut dit i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.