Arbetsmiljöpolicy

Feb 16, 2023

Arbetsmiljöpolicy är ett styrdokument som reglerar vad som gäller för arbetsmiljön på ditt företag.

Vad är en arbetsmiljöpolicy?

Alla företag som har minst 10 anställda måste ha en skriftlig arbetsmiljöpolicy, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift. En arbetsmiljöpolicy beskriver på ett övergripande plan hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön ska vara i verksamheten.

För vem ska detta användas?

Detta är ett arbetsgivarinternt dokument. Policyn ska inte skickas in någonstans men den ska finnas sparad och om Arbetsmiljöverket kommer på kontroll då ska du som arbetsgivare kunna visa upp arbetsmiljöpolicyn samt beskriva hur ni arbetar efter denna i praktiken. Tänk på att arbetsmiljöfrågor är levande frågor som man kontinuerligt ska arbeta med i företaget. Det är viktigt att företaget regelbundet undersöker, utvärderar och riskbedömer den fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Tänk också på att ha ett system där alla olyckor kan rapporteras in så att företaget kontinuerligt kan arbeta med att förhindra och åtgärda dessa. 

Om Arbetsmiljöverket kommer på kontroll då ska ni kunna visa upp hur olyckor rapporteras in och följs upp. Arbetsmiljöpolicyn bör utvärderas årligen.

Vanliga fallgropar

Att inte känna till att det krävs en skriftlig arbetsmiljöpolicy om du har 10 anställda eller fler Det är många som inte känner till att föreskriften kräver att du som arbetsgivare med minst 10 anställda har en skriftlig arbetsmiljöpolicy. 

Att inte känna till att Arbetsmiljöverket kan kontrollera arbetsmiljön på ditt företagArbetsmiljöverket är den myndighet som utövar tillsyn över arbetstidslagen och arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket kan kontrollera arbetsmiljön efter eget initiativ, på ditt företag, eller efter att ett skyddsombud på ditt företag anmält arbetsmiljöhändelser till Arbetsmiljöverket.

Att inte känna till att du måste ha ett system så att arbetstagare kan rapportera in olyckor, samt missförhållandenFrån 17 december 2023 krävs det att privata arbetstagare med minst 50 anställda har ett system så arbetstagare kan anmäla missförhållanden - den s.k. visselblåsarlagen träder ikraft. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över visselblåsarlagen. 

Arbetsmiljöverket vill också vid besök veta vad du som arbetsgivare har för system för att rapportera in olyckor och hur du följer upp dessa och arbetar så att dessa inte kan ske igen.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I PocketLaws plattform kan du skapa en skräddarsydd Arbetsmiljöpolicy genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.