Kommersiella avtal

Feb 24, 2021

De flesta företag ingår en uppsjö av olika typer av kommersiella avtal. Det kan röra sig om exempelvis kundavtal, konsultavtal, samarbetsavtal eller sekretessavtal. Att ingå skriftliga avtal (även kallat “kontrakt”) är grundläggande i alla affärsrelationer för att båda parterna till avtalet ska veta vad som gäller och vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot varandra. Vad gäller konsultavtal är det t.ex. viktigt att reglera konsultens arvode och uppdragets omfattning. Om man avser att dela sina affärshemligheter med en potentiell samarbetspartner är det viktigt att skydda sina intressen genom ett sekretessavtal där det tydligt står att hemlig information inte får spridas vidare till utomstående. Ett muntligt avtal är i de flesta fall också juridiskt bindande, men eftersom det ofta är svårt att kunna bevisa vad man kommit överens om är skriftliga avtal alltid att föredra.

Se till att förstå avtalet

Innan ni ingår ett avtal är det viktigt att tänka igenom vad det viktigaste är att reglera, dvs. det man vill uppnå genom avtalet. Vad avtalet ska innehålla beror på vilken situation avtalet ska användas. Se lite exempel nedan:

Sekretessavtal (Eng. “confidentiality agreement eller “NDA”) - i dessa avtal är det viktigt att all information som man delar med motparten omfattas av avtalet, även muntliga uppgifter och sådan information som man delat innan man ingick avtalet; 

Samarbetsavtal (Eng. “collaboration agreement” - här gäller det att både förtydliga målet med samarbete och enas kring vad som utgör ett lyckat samarbete och också att tydliggöra vad respektive parts ansvar är för att uppnå målet det gemensamma samarbetet; 

Kund- och leverantörsavtal (Eng. customer agreement / supplier agreement”) - återigen handlar det om att tydligt specificera leveransen och vad kunden kan förvänta sig för resultat. Det är även viktigt att reglera vad som gäller om något går fel / vilket ansvar leverantören ska ha. 

Konsultavtal (Eng. consultancy contract) - definiera tydligt vad konsulten ska leverera och hur detta ska uppnås. Vad utgör en lyckat leverans eller projekt. Om konsulten t.ex. ska utveckla mjukvara är det avgörande att reglera vem som ska äga resultatet / de immateriella rättigheterna som arbetas fram. är det  säkerställa att man äger den mjukvara som man betalar en konsult för att utveckla. 

Har man fått ett avtal skickat till sig är det viktigt att förstå vad som står däri för att säkerställa att avtalet reflekterar det ni har kommit överens om. Att skriva under ett avtal som ni inte förstår kan leda till både dyra överraskningar och konflikter. Många begrepp i ett avtal kan vara svårbegripliga, men det är avgörande att ni faktiskt förstår deras innebörd för att undvika att begränsa er verksamhet mer än nödvändigt. “Konkurrensförbud”, “exklusivitet” och “värvningsförbud” är exempel på bestämmelser i kommersiella avtal vilka kan innebära ekonomiska inskränkningar för ert företag. Att veta vad de betyder i praktiken hjälper er att ta ställning till om den tilltänkta affären kan kosta mer än vad den smakar.

Få hjälp att granska avtalet

Pocketlaw har tagit fram ett enkelt verktyg för avtalsgranskning - Avtalskollen- som hjälper er att granska ett avtalsutkast som ni har fått skickat till er. Här kan ni få guidning i vad som är viktigt att tänka på när ni avser att ingå ett konsultavtal, samarbetsavtal eller liknande kommersiellt avtal. Ni får hjälp med att förstå vanliga juridiska begrepp och vad olika typer av avtalsbestämmelser kan innebära för ert företag - vare sig ni är kund, leverantör, konsult, uppdragsgivare eller ska dela hemlig information. Avtalskollen är ett bra och prisvärt alternativ till traditionell juridisk rådgivning och ger er alla de svar som ni behöver för att kunna känna er trygga.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Pocketlaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.