Nya regler stärker konsumentskyddet

Sep 5, 2022

Den 1 september 2022 börjar nya ändringar gälla i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, avtalsvillkorslagen och distansavtalslagen. Ändringarna sker som ett led av införandet av regeringens lagpaket om ”Ett moderniserat konsumentskydd”, vilket i sin tur kommit till efter nya EU-regler inom konsumentlagstiftningen.

De nya reglerna är viktiga för företag som på olika sätt träffar avtal med konsumenter, särskilt företag som gör det på distans. Särskilt stor betydelse kommer de nya reglerna att få för företag som har marknadsplatser online och företag som använder sig av olika typer av sökfunktioner, ranking, konsumentrecensioner och andra bidrag från användare. Även företag som tillhandahåller varor med digitala delar och digitala tjänster påverkas. Viktigt att notera är att även företag som erbjuder ”gratistjänster” i utbyte mot privatpersoners personuppgifter kommer att påverkas.

När det kommer till marknadsföring och information till konsumenterna så kommer bland annat följande att gälla. 

 • Ett företag som ger tillgång till konsumentrecensioner av produkter ska informera om företaget säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna och i sådant fall på vilket sätt det görs.

 • Om en produkt marknadsförs som prissänkt ska även det tidigare priset anges. Det tidigare pris som ska anges ska vara det lägsta pris som företaget har haft för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska i stället det pris som gällde före den första prissänkningen anges. Skyldigheten att informera om prissänkningar ska inte gälla varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

 • Ett företag som ger konsumenter möjlighet att söka digitalt efter produkter som erbjuds ska informera om de kriterier som främst bestämmer rankningen av de produkter som presenteras och deras betydelse jämfört med andra kriterier.

 • Ett företag får vid marknadsföringen av en vara inte framställa den som identisk med en vara som marknadsförs i andra medlemsstater i EU, om varornas sammansättning eller egenskaper väsentligt skiljer sig åt och det inte är motiverat av legitima och objektiva skäl.

Om kunden har ingått ett distansavtal ska företaget informera om: 

 • Samtliga kommunikationskanaler som det går att nå företaget på

 • Företaget agerar för annans räkning.

 • Priset har personanpassats på grund av automatiserat beslutsfattande.

 • Funktionen hos en vara med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst, inbegripet tekniska skyddsåtgärder.

 • Kompatibilitet och driftskompatibilitet mellan varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster, i den utsträckning företaget känner till eller borde känna till det.

När det kommer till avtal som ingås på en marknadsplats online gäller även att företaget ska informera om:

 • De kriterier som främst bestämmer rankningen av de erbjudanden som presenteras vid en sökning och deras betydelse jämfört med andra kriterier

 • Den som erbjuder en vara, en tjänst eller digitalt innehåll är ett företag eller inte, samt att om denne inte är företag, att bestämmelserna i distansavtalslagen och andra konsumentskyddande lagar inte gäller.

 • Förpliktelserna enligt avtalet är uppdelade mellan den som erbjuder en vara, en tjänst eller digitalt innehåll och den som tillhandahåller marknadsplatsen, hur förpliktelserna är uppdelade.

Om en konsument ångrar ett avtal om digitalt innehåll eller digital tjänst så får företaget inte använda innehåll som konsumenten har tillhandahållit eller skapat vid användningen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Vissa undantag finns, exempelvis om det inte är möjligt att dela upp innehållet.

På konsumentens begäran ska företaget utan kostnad och inom skälig tid, förutom i särskilt angivna fall, ta fram sådant innehåll som konsumenten har tagit fram eller skapat.

När det kommer till sådant innehåll som företaget inte har en skyldighet att lämna ut så ställs det krav på konsumenten att denne ska avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och från att göra detta tillgängligt för annan.

Det kan också vara av vikt att notera att följande fyra affärsmetoder är att bedöma som otillbörliga.

 • Att inte tydligt informera om att ett visst sökresultat vid en sökning på internet uppnåtts då det rör sig om betald reklam eller då betalning skett specifikt för att uppnå en högre rankning av produkter i sökresultaten.

 • Att vidaresälja biljetter till kultur- och idrottsevenemang till konsumenter om företaget har förvärvat dem genom användning av automatiserade medel för att kringgå eventuella begränsningar av antalet biljetter som en person kan köpa eller andra regler som är tillämpliga på biljettköp

 • Att uppge att recensioner av en produkt har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten utan att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att recensionerna härrör från sådana konsumenter.

 • Att lägga ut eller ge en annan juridisk eller fysisk person i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer, eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer på sociala medier för att göra reklam för produkter.

Även när det kommer till konsumentavtal som ingås i företagets affärslokal införs en ny regel om att företaget innan ett nytt avtal ingås ska ge konsumenten information om funktionen, inte bara hos digitalt innehåll, utan även hos varor med digitala delar och digitala tjänster, inbegripet tekniska skyddsåtgärder. Företagaren ska även, i den utsträckning denne känner till eller borde känna till det, informera om kompatibilitet och driftskompatibilitet mellan varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.