Sekretessavtal - ömsesidigt

Oct 3, 2022

Ett sekretessavtal är ett juridiskt avtal mellan två parter med avsikt att tydliggöra villkor gällande användandet av konfidentiell information som har delats mellan parterna.

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal är ett juridiskt avtal mellan parter för att tydliggöra villkoren för användande av den konfidentiella information som har delats mellan parterna. Sekretessavtal är ett vanligt avtal att använda för kommersiella ändamål, och avser att skydda konfidentiell information såsom affärsstrategier, affärshemligheter, teknisk och kommersiell information.

När bör du använda ett sekretessavtal?

Sekretessavtal används i de hänseenden där konfidentiell information delas mellan två eller flera parter för kommersiella ändamål, till exempel innan en företagsbesiktning vid försäljning av ett företag eller som en del av andra sammanhang där bolag byter information. Sekretessavtalet inkluderar definition av konfidentiell information, skyldigheter att hålla konfidentiell informtion hemlig, vilka offentliggöranden som är tillåtna m.m.

Definitionen av konfidentiell information i avtalet är avsiktligen utformat på ett brett sätt för att täcka in så mycket information som möjligt. 

Det finns undantag från tystnadsplikten, inklusive information som krävs av en domstol eller enligt lag samt information som är allmänt känd eller tillgänglig innan informationen lämnades av den andra  parten.

Avtalet fastställer äganderätten till informationen för den part  som delar den konfidentiella informationen (detta för att utesluta tvivel om vem som äger den konfidentiella informationen) och hindrar den mottagande parten från att göra sig beroende av den konfidentiella informationen. All form av användande av informationen bör regleras i ytterligare dokumentation mellan parterna (så som aktieägaravtal eller aktieköpsavtal om relationen sträcker sig utöver det som avtalats om i sekretessavtalet). 

Detta sekretessavtal ska användas i de fall där båda parter utbyter information som man önskar hålla hemlig (exempelvis vid ett samriskprojekt). Om endast en av parterna delar sekretessbelagd information ska Sekretessavtal - ensidigt eller Sekretessavtal - ensidigt - enkelt användas. Även dessa avtal finner ni på vår plattform. 

Vardera parten kan avsluta pågående förhandlingar genom att skriftligen underrätta den andra parten om detta. I praktiken avslutar parterna dock sällan diskussionerna genom att lämna ett sådant formellt meddelande, eftersom det är mycket vanligare att diskussionerna gradvis minskar eller helt upphör på grund av ett bristande intresse hos parterna att fortsätta samarbetet. Det viktigaste steget därefter är att all konfidentiell information återlämnas eller förstörs. Mottagaren har dock rätt att bevara den konfidentiella informationen som krävs enligt lag (t.ex. protokoll från styrelsemöten etc.), men är skyldig att hålla sådan information konfidentiell i den utsträckning som lagen föreskriver.

Varför är ett sekretessavtal viktigt och varför ska du använda dig av ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal ska ingås innan någon konfidentiell information delas mellan parterna. 

Ett sekretessavtal säkerställer att:

  • Parterna är medvetna om deras skyldighet att bevara konfidentiell information hemlig.

  • Parterna säkerställer att konfidentiell information som lämnas ut till anställda eller rådgivare till följd av ett behov av insikt hålls konfidentiell på samma grunder som anges i avtalet.

  • Parterna endast använder den konfidentiella information som erhållits för ett specifikt syfte, t.ex. för att utvärdera företagets värde och/eller lönsamhet. 

Vilka är de vanligaste misstagen som görs i samband med att bolag ingår ett sekretessavtal?

Varaktigheten av konfidentiella skyldigheter i avtalet sträcker sig i regel mellan ett till tre år från datumet av uppsägningen av avtalet. Om relationen mellan parterna fortsätter eller utvecklas har parterna sannolikt ett ömsesidigt intresse av att bevara sekretessen kring avtalet. Om diskussionen eller relationen mellan parterna emellertid upphör kan det bli avgörande huruvida information hålls konfidentiell. Det får anses allmänt accepterat att även om viss teknisk information och dylikt kan behålla sitt kommersiella värde i all oändlighet, kan de flesta affärshemligheter bara behålla sitt värde under en kort tidsperiod.. Vid beslutandet om sekretessavtalets varaktighet bör tidsspannet sättas på en realistisk basis, med ett övervägande av vilken typ av information som lämnas ut och till vem. Det kan t.ex. vara särskilt viktigt att överväga dessa frågor om du ska skriva ett sekretessavtal med en av dina anställda. 

Sekretessavtal är svåra att genomdriva då det ofta är svårt att bevisa att sekretessen har brutits. Även om brottet kan bevisas är det inte lätt att kvantifiera den fulla omfattningen av förlusterna till följd av brottet. Dessutom kan skadestånd för brott mot sekretessavtalet ofta vara otillräckligt på grund av det faktum att när konfidentiell information väl har avslöjats är det nästan omöjligt att göra den konfidentiell igen. Det är därför av stor vikt att att vidta praktiska åtgärder utöver sekretessavtalet. Detta kan exempelvis vara ett begränsat datarum som spårar och begränsar åtkomsten till informationen, ett fördröjt utlämnande så att den mest värdefulla konfidentiella informationen inte lämnas ut förrän i ett långt framskridet skede av diskussionerna, eller utlämnande av pappersdokument i ett fysiskt datarum för att undvika digitala kopior.

Vi har avtalen du behöver

Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar. Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt sekretessavtal genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.