Hoppa till innehåll

ALLMÄNT

Information om PocketLaw

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för external sharing-tjänster som Pocket Solutions AB (org.nr 559169-9623) ("PocketLaw", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder ("du").

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att maila oss på support@pocketlaw.se ("Kontaktuppgifter"). 

Godkännande av villkoren

Genom att logga in på Appen och/eller använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, får du inte logga in på Appen eller använda Tjänsten.

Definitioner

"Appen" avser vår external sharing applikation som är tillgänglig via dator och som rör Tjänsten.

"Funktioner" avser Hemsidan, Appen och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://shared.pocketlaw.com) rörande Tjänsten. 

"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller Appen.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna i introduktionsavsnittet ovan.

"Integritetspolicy" avser vår integritetspolicy (https://pocketlaw.com/sv-se/external-sharing-integritetspolicy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, och Appen, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

TJÄNSTEN

Beskrivning av tjänsten

Vi tillhandahåller en teknisk plattform genom vilken dokument kan delas, kommenteras på och meddelanden kan skickas mellan den som bjuder in till plattformen och den inbjudne. Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan och i Appen. (“Tjänsten”)

Användning av Tjänsten

Varje gång du loggar in i Appen ber vi dig att verifiera din identitet genom din e-mailadress. Du får inte dela din e-mailadress eller någon verifierings- eller inloggningskod eller liknande i syfte att bereda någon annan än dig själv tillgång till Appen eller användning av Tjänsten. Om du misstänker att dina inloggningsuppgifter har använts eller används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom våra Kontaktuppgifter.

DINA SKYLDIGHETER

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan eller Appen på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte heller använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller berättigade intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss. 

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker under din e-mailadress vid användning av Funktionerna. 

Du samtycker även till att inte:

 • Förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller våra lagliga rättigheter;
 • Publicera, eller på något annat sätt uttrycka, material eller information som är olämpligt, ärekränkande, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt inkorrekt, otillbörligt eller olagligt;
 • Bidra till förstöring genom aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada oss, Hemsidan och/eller Appen på något sätt;
 • Övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte, t.ex. att du samtycker till att inte få åtkomst till Tjänsten i syfte att utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt; eller
 • Bedriva vidareförsäljning eller på något sätt dela resultat som genererats på Hemsidan och/eller i Appen eller använda Tjänsten för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

 • Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
 • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.  

Kommentarer och information

Hemsidan och/eller Appen innehåller funktioner för att publicera kommentarer och annan information som du tillhandahåller eller skapar ("Innehåll"). Du är ansvarig för att du äger rätt att hantera och lagra denna information samt all distribution och andra åtgärder utförda av dig. 

Genom att publicera Innehåll på Hemsidan och/eller Appen är du medveten om att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat. Vi tar inte ansvar för förlorat Innehåll och vi rekommenderar att ni sparar en egen backup av Innehållet. Vi tar inte något ansvar för giltigheten avseende något Innehåll som du publicerar.

Vi tillhandahåller också en chattfunktion i Appen. Vi har inget ansvar att övervaka eller moderera något Innehåll som publiceras eller kommunikation mellan användare (“Användarkommunikation”) och vi ansvarar inte för någon skada eller förlust orsakat av Användarkommunikation.

VI BEDRIVER INGEN LEGAL RÅDGIVNING

Vi är ingen advokatbyrå eller juristtjänst och vi tillhandahåller inte juridisk rådgivning. Vi går inte igenom några dokument eller information som delas genom Appen eller Tjänsten och ansvarar inte för slutresultatet när du använder Tjänsten. Ditt användande av Tjänsten skapar inte ett klient-advokatförhållande mellan dig och oss. Om du söker legal rådgivning hos en advokatbyrå, juristfirma eller annan som agerar vår partner gäller deras egna villkor den rådgivning som Du får av / via dem. Om du behöver legal rådgivning bör du kontakta en jurist eller advokat. 

UPPSÄGNING

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst säga upp avtalet med dig och/eller spärra din användning av Funktionerna utan föregående meddelande. Vi kommer exempelvis att säga upp avtalet med dig och/eller spärra din användning av Funktionerna om du:

 • Överträder eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller andra bestämmelser som upprättats av oss; eller
 • Använder Hemsidan, Appen eller Tjänsten på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vårt ansvar begränsas enligt följande: 

 • vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
 • vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med detta avtal eller användning av Tjänsten, vare sig till följd av avtalsbrott, oaktsamhet, brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, är begränsat till 1.000 kronor. 

Meddelande om krav

Vi ansvarar endast för skador som meddelas skriftligen senast tre (3) månader efter att du upptäcker eller borde ha upptäckt skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. 

SEKRETESS

Under avtalstiden och i tiden därefter åtar sig parterna att inte avslöja någon tredje parts information om dessa Villkor eller någon annan information som parterna har tagit del av som ett resultat av dessa Villkor, vare sig det är skriftligt eller muntligt och oavsett form ("Konfidentiell Information").

Parterna är överens om att Konfidentiell Information endast får användas för att fullgöra skyldigheterna enligt dessa Villkor och inte för något annat syfte. Den mottagande parten går även med på att iaktta och få sina styrelseledamöter, anställda, underleverantörer eller andra mellanhänder att iaktta samma grad av försiktighet (men inte mindre än rimlig försiktighet) för att undvika röjande eller användning av Konfidentiell Information.

Detta sekretessåtagande gäller inte Konfidentiell Information som är allmänt känd (på annat sätt än genom brott mot dessa Villkor eller någon annan sekretessförbindelse). 

Varje part åtar sig att säkerställa att all information som lämnas ut eller röjs under detta avsnitt, i den mån det är möjligt, ska hanteras på ett säkert sätt av mottagaren. Denna sekretessförbindelse gäller tre (3) år efter uppsägningen eller upphörandet av giltigheten av dessa Villkor. 

Detta sekretessåtagande avser inte några dokument eller information som delas med dig genom Appen. Däremot kan sådana dokument och sådan information vara föremål för sekretessavtal med tredje parter (t.ex. personen eller bolaget som delat dokumenten/information med dig) eller andra sekretessåtaganden.

ÄNDRINGAR & TILLÄGG

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om alla ändringar av Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan. Ändringar av Villkoren träder i kraft den första arbetsdagen som följer dagen för publicering.

Alla nya funktioner och allt nytt innehåll som läggs till i Tjänsten, Hemsidan eller Appen omfattas av vad som anges i Villkoren.

KLAGOMÅL OCH KUNDTJÄNST

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter. 

PERSONUPPGIFTER

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår Integritetspolicy. 

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan och Appen ägs och administreras av PocketLaw. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke. 

Licens

PocketLaw ger dig en icke-exklusiv, återkallelig, uppsägningsbar rättighet och licens att använda Hemsidan, Appen och Tjänsten för syftet att tillhandahålla Hemsidan, Appen och Tjänsten till dig. Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet och licens.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.  

Respekt för våra immateriella rättigheter

Du accepterar att Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte på något sätt använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.  

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

Tvister som uppstår i anledning av eller i samband med dessa Villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol.

BOLAGSINFORMATION

Pocket Solutions AB är registrerat i Sverige. 

Registrerad adress: Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm
Organisationsnummer: 559169-9623
Momsregistreringsnummer: SE559169-962301