Kundavtal - Tjänster för företag

Nov 30, 2022

Kundavtal - Tjänster för företag är ett avtal som används av företag som säljer tjänster till andra företag (B2B).

Vad är ett Kundavtal - Tjänster för företag?

Kundavtal - Tjänster för företag är ett avtal som används av företag som säljer tjänster till andra företag (B2B). Avtalet reglerar saker som vilken tjänster som ska genomföras, priset för tjänsterna, hur och när betalning ska ske, uppsägning och avtalstid, ansvarsbegränsningar med mera.

Vad är avtalet till för?

Avtalet är till för att förtydliga tjänsteutövarens skyldigheter gentemot kunden, och kundens skyldigheter gentemot tjänsteutövaren (framförallt avseende betalning för tjänsterna). Avtalet reglerar också vem som ska äga eventuella immateriella rättigheter som kan uppkomma som en del av tjänsternas utövande (till exempel utveckling av källkod).

Varför är det viktigt att använda Kundavtal?

Det är viktigt att tydligt reglera vardera parts skyldigheter och rättigheter i ett kundavtal avseende tjänster. Desto tydligare ett avtal anger typen och omfattningen av tjänsterna och hur betalning med mera ska ske, desto mindre är risken att man hamnar i en juridisk tvist med den andra parten. 

Vilka är de vanliga fallgroparna med ett Kundavtal?

Det vanligaste misstaget är att inte ägna tillräcklig tid till att tydligt beskriva tjänsterna och dess omfattning. En dåligt formulerad tjänstebeskrivning ger ofta upphov till tvister eftersom det inte är tydligt var kunden förväntar sig av tjänsteleverantören, och tjänsteleverantören kanske har en annan uppfattning av vad som omfattas av den avtalade tjänsten. 


Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.