Styrelsens roll och ansvar

Feb 24, 2021

Varje aktiebolag måste ha en styrelse som ska utgöras av en eller flera ledamöter. Har aktiebolaget fler än en ledamot måste även en av ledamöterna vara ordförande. För styrelsens ledamöter får det även utses styrelsesuppleanter som vid behov (t.ex. om någon blir sjuk eller är bortrest och inte kan delta i beslutet) kan ersätta ordinarie ledamot och rösta i hans/hennes ställe.

Vem får sitta i en styrelse och hur utses styrelsen?

En styrelseledamot för ett aktiebolag måste vara minst 18 år, inte ha gått i personlig konkurs, ha förvaltare eller ha näringsförbud. Styrelsen utses av bolagsstämman, dvs. ägarna (eller en majoritet av ägarna) till bolaget.

Vem ansvarar för vad? (Styrelsen / bolagsstämman / VD)

Både styrelsen och VD är ansvariga för att driva/förvalta bolaget och ingå avtal för bolagets räkning. Styrelsen ansvarar för de större, mindre vanligt förekommande besluten (som t.ex. att ingå ett nytt hyresavtal) och VD ansvarar för den löpande verksamheten, dvs. den dagliga skötseln av bolaget.

Styrelsen utses av bolagsstämman (ägarna) och har i sin tur till uppgift att anställa VD (om sådan ska finnas, detta är inget krav för privata bolag). Det är bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är underordnad bolagsstämman och är ansvariga för att driva igenom de beslut som fattas på bolagsstämman (t.ex. att skapa ett incitamentsprogram / ge ut personaloptioner). VD är i sin tur underställd styrelsen och får inte utföra handlingar som inkräktar på styrelsens kompetens. I praktiken har styrelsen och VD ofta löpande dialog för att säkerställa att rätt person (styrelseledamot/ VD) driver “rätt” frågor.

Varför är det viktigt med en bra styrelse?

Att ha en välfungerande aktiv styrelse bidrar ofta till en välmående verksamhet med en tydlig och bra ledning. En styrelse är ansvarig för bolagets organisation och för att sköta bolagets angelägenheter och strategi. Styrelsens uppgifter är bl.a. att:

  • Bedöma bolagets ekonomiska situation.

  • Leda och driva på utvecklingen av företagets verksamhet.

  • Kalla aktieägarna till bolagsstämma för större viktiga beslut som - påverkar bolaget och deras investering.

  • Ansvara för att skatter och avgifter betalas in.

  • Årligen se till att upprätta en årsredovisning.

  • Anställa VD, om sådan ska finns.

Vanliga misstag

  • Styrelsen är ansvarig för att bedöma bolagets ekonomiska situation från tid till annan. En kontrollbalansräkning kan behöva upprättas om bolaget börjar gå sämre eller går med förlust. När det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning. Detta är en av styrelsens huvudsakliga uppgifter för att minimera risken för konkurs och detta är lätt att missa om man inte för noga räkenskaper och stämmer av det finansiella läget i verksamheten.

  • Glömt att betala eventuella avgifter enligt krav.

  • Utelämna en skattebetalning.

I dessa fall kan styrelsen bli personligt ansvariga om de har glömt att utföra deras uppgifter. Det är därför viktigt att som styrelseledamot, och särskilt som styrelseordförande, ha bra koll på vad man har för uppgifter och när dessa ska genomföras.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.