Årsstämmoprotokoll

Feb 16, 2023

Bolag är skyldiga att föra protokoll vid ordinarie bolagsstämma som ska hållas en gång om året.

Protokollet ska skrivas under av den som skrivit protokollet (protokollföraren), bolagsstämmans ordförande samt den eller de som bolagsstämman utsett för att justera/granska protokollet (justerarna).

Årsstämmoprotokoll är till för att dokumentera vilka beslut som tagits av aktieägarna vid årsstämman, till exempel godkännande av årsredovisning och utseende av styrelseledamöter.

Varför är det viktigt med Årsstämmoprotokoll?

Eftersom bolag är skyldiga enligt lag att låta aktieägarna samlas en gång per år för en årsstämma är det viktigt att dokumentera att så har skett. Protokollet anger också vilka beslut som har fattats av aktieägarna så att det är tydligt för alla berörda. För att registrera vissa beslut hos Bolagsverket krävs att en kopia av protokollet skickas in till Bolagsverket. 

Vilka är de vanliga fallgroparna?

Det är svårt att göra fel i ett årsstämmoprotokoll eftersom det endast ska reflektera de beslut som stämman har fattat. Misstagen sker istället i regel vid kallelse till årsstämman. Det är viktigt att kallelse till årsstämma sker i rätt tid och på rätt sätt för att undvika risk att beslut som fattats på stämman blir ogiltiga.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I PocketLaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Årsstämmoprotokoll genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.