Avsiktsförklaring - Term Sheet

Feb 16, 2023

Det första steget i nästan alla investeringar är att ingå ett så kallat Term Sheet (en avsiktsförklaring).

Vad är ett Term Sheet?

Detta är ett icke-bindande avtal som anger de väsentliga villkoren för investeringen, inklusive bolagets värdering och investeringsbelopp. Term Sheet (Avsiktsförklaring) utgör basen för det viktigaste dokumentet, investeringsavtalet (Investment Agreement).

Vad är dokumentet till för?

Term Sheet är till för att dokumentera de huvudsakliga punkterna i en överenskommelse om en investering. Term Sheet fungerar således som en bas för förhandlingarna kring det längre och juridiskt bindande investeringsavtalet.

Varför är det viktigt?

Även om ett Term Sheet inte är strikt nödvändigt att ingå är de ett bra instrument för att dokumentera en principiell överenskommelse, utan att man helt kommit överens om detaljerna. Term Sheet utgör en grundsten i den kommande förhandlingen, och kan ge en fingervisning om vilka frågor som kommer att bli diskussionspunkter. Ingåendet av ett Term Sheet visar också på en vilja att förhandla ett juridiskt bindande investeringsavtal, och ger parterna en viss trygghet i att man tar diskussionerna seriöst och avser att lägga ned tid och möda på att få ett avtal i hamn.

Vilka är de vanliga fallgroparna?

Det är vanligt att man tror att ett Term Sheet är juridiskt bindande, men det är den typiskt sett inte. Det innebär dock inte att man kan bete sig hur som helst efter att man har ingått ett Term Sheet. Allmänna avtalsrättsliga principer gäller, t.ex. kan man bli skadeståndsskyldig gentemot sin motpart om man beter sig klandervärt i samband med en avtalsförhandling (så kallat culpa in contrahendo).

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.