Fullmakt

Nov 30, 2022

Med en fullmakt kan du få tillåtelse att företräda någon annan. Det kan till exempel handla om att teckna ett avtal eller genomföra ett köp

Vad är en Fullmakt? 

Ibland hamnar man i situationer där man behöver företräda någon annan eller själv bli företrädd. Då krävs en fullmakt. Med en fullmakt kan du få tillåtelse att företräda någon annan. Det kan till exempel handla om att teckna ett avtal eller genomföra ett köp. Den som får fullmakten blir ombud, men juridiskt sett är det personen som skrivit fullmakten som är ansvarig för den genomförda rättshandlingen.

Vad är dokumentet till för?

Fullmakter är till för att låta personer vidta åtgärder, ingå avtal eller underteckna dokument för någon annans räkning, t.ex. ingå ett avtal, företräda någon på en bolagsstämma eller som ombud i en rättegång.

Varför är det viktigt att använda Fullmakt?

En fullmakt möjliggör för någon att vidta rättshandlingar för någon annans räkning, och ger motparten trygghet i att den som till exempel undertecknar ett avtal för ett bolags räkning har rätt att göra det med bindande verkan.

Vilka är de vanliga fallgropparna med Fullmakt?

Det är vanligt att man ställer ut fullmakter som inte är begränsade till specifika frågor eller ärenden (så kallade generalfullmakter). En sådan fullmakt ger innehavaren möjlighet att vidta vilka åtgärder som helst för fullmaktsgivaren med bindande verkan. Av den anledningen rekommenderas att fullmakter begränsas till att avse specifika frågor. Om man ställer ut en fullmakt exempelvis för att en affärsansvarig ska ingå ett viktigt kundavtal för bolagets räkning, kan man ange att fullmakten gäller just det specifika avtalet (och inget annat).

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.