QESO - Avtal om kvalificerade personaloptioner

Dec 9, 2022

Ett avtal om kvalificerade personaloptioner är ett avtal mellan ett bolag och en anställd eller styrelsemedlem varigenom den anställde/styrelsemedlemen erhåller en option att i framtiden förvärva en aktie i bolaget till ett förutbestämt pris.

Vad är ett QESO-avtal? 

Ett avtal om kvalificerade personaloptioner är ett avtal mellan ett bolag och en anställd eller styrelsemedlem varigenom den anställde/styrelsemedlemen erhåller en option att i framtiden förvärva en aktie i bolaget till ett förutbestämt pris. Till skillnad från “vanliga” personaloptioner (med andra ord icke-kvalificerade personaloptioner) så inkomstbeskattas inte kvalificerade personaloptioner, och bolaget som ger ut optionerna behöver inte betala sociala avgifter vid utgivandet. 

Vad är det till för? 

Ett avtal om kvalificerade personaloptioner används för att skapa incitament typiskt sett i start-ups och scale-ups till anställda och styrelsemedlemmar eftersom dessa typer av bolag inte har möjlighet att betala lön eller annan ersättning i samma utsträckning som större bolag. Genom avtalet erhåller options-innehavaren en rätt att förvärva aktier i framtiden till ett förmånligt pris, ibland så lågt som aktiens kvotvärde (kvotvärde = registrerat aktiekapital / antal aktier). Kvalificerade personaloptioner kan dock inte användas av alla bolag, så det är viktigt att man säkerställer att bolaget kan ge ut dom innan man implementerar ett incitamentsprogram bestående av kvalificerade personaloptioner.

Varför är det viktigt med avtal för kvalificerade personaloptioner? 

Ett avtal om kvalificerade personaloptioner ger optionsinnehavaren en trygghet att hen kommer att få möjlighet att förvärva aktier i framtiden. Avtalet visar också att man betraktar optionerna som just kvalificerade personaloptioner.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.