Allmänna villkor - Tjänster till konsumenter

Nov 30, 2022

I de allmänna villkoren framkommer de villkor som ska gälla när ett företag erbjuder konsumenter sina tjänster. Allmänna villkor kallas ibland också för användarvillkor.

Vad är Allmäna villkor - tjänster till konsumenter?

I de allmänna villkoren framkommer de villkor som ska gälla när ett företag erbjuder konsumenter sina tjänster. Allmänna villkor kallas ibland också för användarvillkor.

De allmänna villkoren finns ofta tillgängliga på företagets hemsida och bifogas ofta till företagets beställningsformulär. De allmänna villkoren är just utformade på ett allmänt sätt så att de enkelt ska kunna tillämpas på företags samtliga affärer med sina kunder. De allmänna villkoren innehåller därför inte specifika uppgifter om kostnader för en viss tjänst, utan dessa villkor kommer istället överenskommas inom ramen för ett separat avtal, typiskt sett ett beställningsformulär eller liknande. Det finns inget krav på att kunden ska underteckna de allmänna villkoren, men det är klokt att i samband med att man träffar avtal med kunden hänvisa till att de allmänna villkoren kommer att gälla mellan parterna. 

Vad är avtalet till för?

Avtalet är huvudsakligen till för att samla sådana bestämmelser som bolaget tycker är viktiga och vilka kan formuleras generellt i ett och samma dokument. På detta sätt behöver bolaget inte tynga andra avtal med massa olika bestämmelser. Genom att ha ett allmänt villkor så kan bolaget också ha ett levande dokument som med tiden blir anpassat till bolagets verksamhet. Att få fram ett sådan dokument tar tid. Att vid varje försäljningssituation behöva “uppfinna hjulet” på nytt är inte effektivt. 

Varför är det viktigt och varför skall ni använda det? 

Genom att ha ett allmänt villkor så behöver bolaget inte omförhandla alla villkor vid varje affär vilket dels är ett effektivt sätt att hantera situationer när man avser ingå avtal  men också ett tryggt sätt för bolaget att träffa avtal. Genom att ha ett väl genomarbetat allmänt villkor så vet bolaget att detta kommer täcka de flesta situationer som bolaget typiskt sett hamnar i. Det blir således effektivare, tryggare och också billigare att ha ett allmänt villkor på plats. 

De allmänna villkoren brukar typiskt sett hantera följande juridiska spörsmål: 

  • Hur tjänsten beställs, levereras och hur kunden ska betala för tjänsten;

  • Tjänsteleverantörens maximala skadeståndsansvar;

  • Hur avtalet kan hävas och hur tjänster kan avbokas och vad som händer om tjänster avbokas;

  • Ägandeskapet till sådana immateriella rättigheter som kan tillkomma vid tjänstens utövande. 

De allmänna villkoren kommer också ge kunderna följande information:

  • Hur man kontaktar bolaget;

  • Hur man klagar på den utförda tjänsten;

  • Sådana rättigheter som kunden har enligt svensk konsumenträtt; och

  • Hur kunden betalar för tjänsten.

Vilka är de vanliga fallgropparna med Allmäna villkor?

När man erbjuder tjänster till konsumenter så finns det ett flertal tvingande regler som bolag måste förhålla sig till, vilket det inte gör när man erbjuder tjänster till andra företag. Det är därför av stor vikt att man inte tillämpar samma villkor gentemot konsumenter som man gör gentemot andra företag.

Som ett generell regel som alltid gäller när man har med konsumenter att göra är att bolagets regler m.m. måste gå att förstå. Det gäller inte bara språket som används utan också hur information presenteras. Informationen ska lämnas så att konsumenten på ett lätt sätt kan ta till sig densamma. Det ställs alltså extra höga krav på den som upprättar ett allmänt villkor som ska användas när bolag säljer tjänster till konsumenter jämfört med den som upprättar ett kommersiellt avtal mellan två jämbördiga bolag. Ett bolag ska alltid ha i åtanke att ett villkor som är otydligt formulerat, eller på annat sätt svårt för konsumenten att ta till sig kan komma att tolkas till konsumentens fördel av en domstol om det blir tvist. På samma sätt kan en domstol välja att bortse från sådana villkor som bedöms oskäliga. Det senare innebär att ett bolag också ska vara försiktig med att skapa allmänna villkor som är obalanserade till bolagets fördel. Många bolag kan lockas att göra så, kanske framförallt då man resonerar att kunderna ändå inte läser villkoren, eller inte läser dom noggrant. Men en sådan attityd kan få konsekvensen att en domstol väljer att bortse från villkoret eller att jämka villkoret så att det blir med balanserat. I ett större perspektiv kan detta också skapa dålig publicitet för bolaget. 


Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.