Avsiktsförklaring

Nov 30, 2022

En avsiktsförklaring (eng. letter of intent eller term sheet) används när två parter har en ambition om att ingå ett avtal på sikt, men där alla villkoren ännu inte är färdigförhandlade. Förenklat kan det beskrivas som en dokumenterad plan om att ingå ett avtal (t.ex. köpeavtal eller samarbetsavtal) i framtiden, utan att det finns någon juridisk skyldighet att fullfölja planen.

Vad är en Avsiktsförklaring?

En avsiktsförklaring (eng. letter of intent eller term sheet) används när två parter har en ambition om att ingå ett avtal på sikt, men där alla villkoren ännu inte är färdigförhandlade. Förenklat kan det beskrivas som en dokumenterad plan om att ingå ett avtal (t.ex. köpeavtal eller samarbetsavtal) i framtiden, utan att det finns någon juridisk skyldighet att fullfölja planen. 

Vad är avtalet till för?

Avsiktsförklaring används för att dokumentera en avsikt att i framtiden ingå ett juridiskt bindande avtal avseende en viss fråga. En avsiktsförklaring är inte juridiskt bindande, men används ofta som en basis för fortsatta förhandlingar kring ett mer omfattande, juridiskt bindande, avtal.

Varför är det viktigt att använda Avsiktsförklaring?

Avsiktsförklaringar är viktiga därför att de utgör ett bra instrument för att dokumentera en principiell överenskommelse, utan att man helt kommit överens om detaljerna. Avsiktsförklaringen utgör en grundsten i den kommande förhandlingen, och kan ge en fingervisning om vilka frågor som kommer att bli diskussionspunkter. Ingåendet av en avsiktsförklaring visar också på en vilja att förhandla ett juridiskt bindande avtal, och ger parterna en viss trygghet i att man tar diskussionerna seriöst och avser att lägga ned tid och möda på att få ett avtal i hamn.

Vilka är de vanliga fallgropparna med en Avsiktsförklaring?

Det är vanligt att man tror att en avsiktsförklaring är juridiskt bindande, men det är den typiskt sett inte. Det innebär dock inte att man kan bete sig hur som helst efter att man har ingått en avsiktsförklaring. Allmänna avtalsrättsliga principer gäller, t.ex. kan man bli skadeståndsskyldig gentemot sin motpart om man beter sig klandervärt i samband med en avtalsförhandling (så kallat culpa in contrahendo).

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.