Anställningsavtal - Timanställning

Feb 17, 2023

Detta anställningsavtal ska användas om du har behov av att anställa någon för en väldigt kort tidsbegränsad period, t.ex. en dag. 

Vad är ett anställningsavtal?

Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare som anger villkoren för anställningen. En överenskommelse som inte är skriftlig är giltig men det är då svårt att bevisa vad man kommit överens om. Ifall något är oklart kring en anställning är arbetstagaren den svagare parten och du som arbetsgivaren har alltid bevisbördan för vad du menar att ni har avtalat om. Lagen utgår från att en anställning är på heltid och tillsvidare, så om det råder osäkerhet vad ni enats om - då utgår lagen från det. 

Anställningsavtal tillsvidare betyder att anställningen är en s.k. fast anställning och gäller på obestämd tid framåt. Det är vanligt att tillsvidareanställningar inleds med en provanställning, lagen tillåter max 6 månaders provanställning. Tidsbegränsade anställningsavtal innebär att avtalet gäller en begränsad tidsperiod, med fast angivet startdatum och slutdatum. Det finns flera olika slags tidsbegränsade anställningar: särskild visstidsanställning och vikariatsanställning är de vanligaste. 

För vem ska vi använda detta anställningsavtal?

Detta anställningsavtal ska användas om du har behov av att anställa någon för en väldigt kort tidsbegränsad period, t.ex. en dag. 

Formellt sett finns ingen anställningsform som heter timanställning: detta anställningsavtal är en anställning med anställningsformen särskild visstid. Så detta avtal är en tidsbegränsad anställning med anställningsformen särskild visstid, för en dag.

Om du har återkommande behov av att anställa eller för en längre tid rekommenderas att du använder PocketLaws mall: tidsbegränsad anställning särskild visstid alternativt vikariat om en arbetstagare är frånvarande under en tidsperiod.

Under 2022 kom flera lagändringar i bla lagen om anställningsskydd. En förändring innebär att lagen kräver att anställningsavtalen har ett visst angivet innehåll. Använd därför PocketLaw’s mallar för att säkerställa att du följer lagens nya regler. En annan förändring är att anställningsformerna har förändrats, samt hur länge tidsbegränsade anställningar får användas. 

Om du har behov av att anställa någon på längre tid eller att få med skrivningar kring konfidientiell information, immateriella rättigheter, konkurrensförbud, värvningsförbud etc rekommenderas att du väljer en annan av PocketLaws mallar.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt med ett anställningsavtal därför att:

  • Arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter att informera arbetstagaren om villkor för anställningen.

  • Det är tydligt vad parterna har kommit överens om. Det krävs inte att ett anställningsavtal är skriftligt men det är en stark rekommendation eftersom utan ett skriftligt avtal blir det svårt att bevisa vilka villkor och ersättningar man har kommit överens om. Vid osäkerhet och vid tvist är arbetstagaren den starkare parten, du som arbetsgivare måste bevisa vad ni har enats om. I Sverige ses inte anställningsavtalet som ett avtal mellan två jämbördiga parter. Arbetstagaren är alltid den svagare parten.

  • Om inget annat överenskommits (eller kan bevisas) utgår lagen om anställningsskydd från att anställningen är heltid och tillsvidare. Om anställningsavtalet är om deltid eller en tidsbegränsad anställning då måste detta framgå, innan arbetstagaren börjar att arbeta hos dig. 

  • Som arbetsgivare erhåller du ett större skydd om kontrakten innehåller regler kring konfidentialitet etc.

  • Ett tydligt anställningsavtal leder till en god start mellan arbetsgivare och arbetstagare, då villkoren är tydliga för båda parter. Det kan vara särskilt viktigt i tidiga start-up bolag eftersom det i sig kan finnas osäkerhet kring strukturer och processer.

Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren signerar anställningsavtalet innan anställningen startar.

Vanliga fallgropar

Tidsbegränsad anställning i särskild visstid (inkl timanställning) har varat mer än 12 månader under en femårsperiod och omvandlats till en tillsvidareanställning

Tänk på att från 1 oktober 2022 räknas all anställning i anställningsformen särskild visstidsanställning in. Även detta kontrakt. Om du anställer en arbetstagare för 3 olika dagar under en kalendermånad då ses hela månaden som anställningstid. Du kan använda denna anställningsform max 12 månader under en femårsperiod. Det är därför viktigt att du noterar hur ofta samma arbetstagare har anställt och hittar ett sätt att räkna samman all anställningstid. Om anställningstiden överstiger 12 månader då har den omvandlats till en tillsvidareanställning.

Du kan därmed inte använda detta anställningsavtal eller tidsbegränsade anställningar mer än 12 månader, förut tillät lagen längre tid.

Skriftligt avtal saknas

Du har glömt att skriva ett anställningsavtal innan arbetstagaren rent faktiskt börjar arbeta, du tänker att du ska ta det sen. Om anställningen inte är tänkt att vara heltid och tillsvidare direkt då har du som arbetsgivare svårt att bevisa detta när du har låtit arbetstagaren arbeta utan ett kontrakt. Det finns inget lagligt krav på skriftliga anställningsavtal men ett kontrakt leder till minskad osäkerhet om vad som gäller och mindre risk för tvist - och är ett skydd för dig som arbetsgivare.

Fel anställningsavtal

Du har valt fel anställningsform: om du vill att arbetstagaren ska arbeta viss dag, viss tidsperiod eller som vikarie, provanställning eller tillsvidareanställd -  då ska du använda våra anställningsavtal för detta (avtal för vikariat, provanställning, tillsvidare). 

Fel mall baserat 

Detta är en tidsbegränsad anställning som ska användas för att lösa ett tillfälligt behov. Om du har behov av en tidsbegränsad anställning en längre tid ska du använda PocketLaws mall särskild visstidsanställning eller vikariat. Tänk också på att du kan anställa med lägre sysselsättningsgrad om det löser ditt behov. 

Fel information i anställningsavtalet 

Startdag för anställningen: som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetstagaren lön utifrån startdagen så därför är det viktigt att rätt dag anges. Om ni som parter skulle enas om senare startdag, efter att anställningsavtalet har undertecknat behöver denna nya överenskommelse om startdag kunna bevisas: i mail etc.

Arbetstider och sysselsättningsgrad: ett vanligt misstag är att ange sysselsättningsgraden till 50% dvs.men lönen som anges motsvarar en heltidslön. Om fel lön har angetts kan arbetstagaren hävda att dom trodde att fulltidslönen som angetts var den som gäller för den sysselsättningsgraden. 

Ett signerat anställningsavtal försvinner

Utan ett signerat anställningsavtal finns inget bevis på de anställningsvillkor ni har enats om. Signerade kontrakt kan snabbt och enkelt hittas på Pocketlaws plattform, anställningsavtalet är därmed säkrad när du använder vår plattform. 

Personuppgifter GDPR

Som arbetsgivare hanterar du dina anställdas personuppgifter så förutom anställningsavtal behöver du ge medarbetarna information om hur du hanterar deras personuppgifter. Pocketlaw har tagit fram en mall för hantering av personuppgifter för dina anställda (GDPR) - använd den. Tänk dock  på att detta är en mall med förvalda uppgifter - du som arbetsgivare måste säkerställa att ni har de reella rutinerna på plats kring vem som har tillgång till uppgifterna, hur dom gallras etc.

Ett anställningsavtal är ett skydd för dig som arbetsgivare, det är till för att båda parter ska veta vad som gäller och för att undvika oklarheter och tvister. Anställningsskyddet i Sverige är starkt för arbetstagare och som arbetsgivare är det därför ett viktigt skydd för dig att att det är tydligt vad ni har enats om.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Anställningsavtal - Timanställning genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.