Anställningsavtal - Timanställning

Feb 17, 2023

Detta anställningsavtal ska användas om du har behov av att anställa någon för en väldigt kort tidsbegränsad period, t.ex. en dag. 

Vad är ett anställningsavtal?

Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare som anger villkoren för anställningen. En överenskommelse som inte är skriftlig är giltig men det är då svårt att bevisa vad man kommit överens om. Ifall något är oklart kring en anställning är arbetstagaren den svagare parten och du som arbetsgivaren har alltid bevisbördan för vad du menar att ni har avtalat om. Lagen utgår från att en anställning är på heltid och tillsvidare, så om det råder osäkerhet vad ni enats om - då utgår lagen från det. 

Anställningsavtal tillsvidare betyder att anställningen är en s.k. fast anställning och gäller på obestämd tid framåt. Det är vanligt att tillsvidareanställningar inleds med en provanställning, lagen tillåter max 6 månaders provanställning. Tidsbegränsade anställningsavtal innebär att avtalet gäller en begränsad tidsperiod, med fast angivet startdatum och slutdatum. Det finns flera olika slags tidsbegränsade anställningar: särskild visstidsanställning och vikariatsanställning är de vanligaste. 

För vem ska vi använda detta anställningsavtal?

Detta anställningsavtal ska användas om du har behov av att anställa någon för en väldigt kort tidsbegränsad period, t.ex. en dag. 

Formellt sett finns ingen anställningsform som heter timanställning: detta anställningsavtal är en anställning med anställningsformen särskild visstid. Så detta avtal är en tidsbegränsad anställning med anställningsformen särskild visstid, för en dag.

Under 2022 kom flera lagändringar i bla lagen om anställningsskydd. En förändring innebär att lagen kräver att anställningsavtalen har ett visst angivet innehåll.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt med ett anställningsavtal därför att:

  • Arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter att informera arbetstagaren om villkor för anställningen.

  • Det är tydligt vad parterna har kommit överens om. Det krävs inte att ett anställningsavtal är skriftligt men det är en stark rekommendation eftersom utan ett skriftligt avtal blir det svårt att bevisa vilka villkor och ersättningar man har kommit överens om. Vid osäkerhet och vid tvist är arbetstagaren den starkare parten, du som arbetsgivare måste bevisa vad ni har enats om. I Sverige ses inte anställningsavtalet som ett avtal mellan två jämbördiga parter. Arbetstagaren är alltid den svagare parten.

  • Om inget annat överenskommits (eller kan bevisas) utgår lagen om anställningsskydd från att anställningen är heltid och tillsvidare. Om anställningsavtalet är om deltid eller en tidsbegränsad anställning då måste detta framgå, innan arbetstagaren börjar att arbeta hos dig. 

  • Som arbetsgivare erhåller du ett större skydd om kontrakten innehåller regler kring konfidentialitet etc.

  • Ett tydligt anställningsavtal leder till en god start mellan arbetsgivare och arbetstagare, då villkoren är tydliga för båda parter. Det kan vara särskilt viktigt i tidiga start-up bolag eftersom det i sig kan finnas osäkerhet kring strukturer och processer.

Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren signerar anställningsavtalet innan anställningen startar.

Vanliga fallgropar

Tidsbegränsad anställning i särskild visstid (inkl timanställning) har varat mer än 12 månader under en femårsperiod och omvandlats till en tillsvidareanställning

Tänk på att från 1 oktober 2022 räknas all anställning i anställningsformen särskild visstidsanställning in. Även detta kontrakt. Om du anställer en arbetstagare för 3 olika dagar under en kalendermånad då ses hela månaden som anställningstid. Du kan använda denna anställningsform max 12 månader under en femårsperiod. Det är därför viktigt att du noterar hur ofta samma arbetstagare har anställt och hittar ett sätt att räkna samman all anställningstid. Om anställningstiden överstiger 12 månader då har den omvandlats till en tillsvidareanställning.

Du kan därmed inte använda detta anställningsavtal eller tidsbegränsade anställningar mer än 12 månader, förut tillät lagen längre tid.

Skriftligt avtal saknas

Du har glömt att skriva ett anställningsavtal innan arbetstagaren rent faktiskt börjar arbeta, du tänker att du ska ta det sen. Om anställningen inte är tänkt att vara heltid och tillsvidare direkt då har du som arbetsgivare svårt att bevisa detta när du har låtit arbetstagaren arbeta utan ett kontrakt. Det finns inget lagligt krav på skriftliga anställningsavtal men ett kontrakt leder till minskad osäkerhet om vad som gäller och mindre risk för tvist - och är ett skydd för dig som arbetsgivare.

Fel information i anställningsavtalet 

Startdag för anställningen: som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetstagaren lön utifrån startdagen så därför är det viktigt att rätt dag anges. Om ni som parter skulle enas om senare startdag, efter att anställningsavtalet har undertecknat behöver denna nya överenskommelse om startdag kunna bevisas: i mail etc.

Arbetstider och sysselsättningsgrad: ett vanligt misstag är att ange sysselsättningsgraden till 50% dvs.men lönen som anges motsvarar en heltidslön. Om fel lön har angetts kan arbetstagaren hävda att dom trodde att fulltidslönen som angetts var den som gäller för den sysselsättningsgraden. 

Ett signerat anställningsavtal försvinner

Utan ett signerat anställningsavtal finns inget bevis på de anställningsvillkor ni har enats om. Signerade kontrakt kan snabbt och enkelt hittas på Pocketlaws plattform, anställningsavtalet är därmed säkrad när du använder vår plattform. 

Personuppgifter GDPR

Som arbetsgivare hanterar du dina anställdas personuppgifter så förutom anställningsavtal behöver du ge medarbetarna information om hur du hanterar deras personuppgifter.

Ett anställningsavtal är ett skydd för dig som arbetsgivare, det är till för att båda parter ska veta vad som gäller och för att undvika oklarheter och tvister. Anställningsskyddet i Sverige är starkt för arbetstagare och som arbetsgivare är det därför ett viktigt skydd för dig att att det är tydligt vad ni har enats om.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.