Besked om att avsluta provanställningen i förtid

Dec 9, 2022

Besked om att avsluta provanställningen i förtid är ett juridiskt dokument där du avslutar en provanställning innan provanställningstiden har gått ut.

Vad är ett anställningsavtal?

Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare som anger villkoren för anställningen. En överenskommelse som inte är skriftlig är giltig men det är då svårt att bevisa vad man kommit överens om. Ifall något är oklart kring en anställning är arbetstagaren den svagare parten och du som arbetsgivaren har alltid bevisbördan för vad du menar att ni har avtalat om. Lagen utgår från att en anställning är på heltid och tillsvidare, så om det råder osäkerhet vad ni enats om - då utgår lagen från det. 

Anställningsavtal tillsvidare betyder att anställningen är en s.k. fast anställning och gäller på obestämd tid framåt. Det är vanligt att tillsvidareanställningar inleds med en provanställning, lagen tillåter max 6 månaders provanställning. Du använder då detta kontrakt “anställningsavtal tillsvidare” och kryssar i provanställning och väljer antal månader som arbetstagaren ska vara provanställd. En provanställning syftar till att övergå i en tillsvidareanställning. Om du inte gör något så övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas i förtid.

Besked om att avsluta provanställningen i förtid?

Det är ett juridiskt dokument där du avslutar en provanställning innan provanställningstiden har gått ut. Om arbetstagaren hade varit tillsvidareanställd då hade det varit ett uppsägningsbesked, men när en arbetstagaren har en provanställning kan du juridiskt sett avsluta denna anställningsform med kort varsel - lagen kräver att du ger ett besked.

För vem används detta besked? 

Detta används när du som arbetsgivare behöver avsluta en provanställning. Provanställningen avslutas inte genom uppsägning, utan genom att detta besked lämnas över till arbetstagaren. En provanställning kan avbrytas när som helst och som arbetsgivare behöver du inte ange några skäl till varför provanställningen avslutas. Arbetstagaren behöver inte signera detta besked, det gäller ändå.

Varför det är viktigt?

Om du som arbetsgivare önskar avsluta en provanställning då måste du ge besked minst 2 veckor i förväg, dvs. arbetstagaren arbetar 2 veckor till (om du inte arbetsbefriar arbetstagaren) och har rätt till lön under dessa 2 veckor. Lagen kräver att du ger besked 2 veckor i förväg och som arbetsgivare måste du kunna bevisa att du gett besked samt när, varför du ska göra detta skriftligt. Om det skulle råda osäkerhet kring om du lämnat besked eller när så kan denna osäkerhet leda till att anställningen under tiden har övergått till en fast anställning - och då krävs sakliga skäl för att avsluta anställningen (dvs. arbetsbrist eller personlig skäl). 

Vilka är de vanliga fallgropar vid avslutande av provanställning i förtid?

Missuppfattning kring att arbetstagaren måste godkänna detta besked/vägrar ta emot beskedet

Det är många arbetstagare som tror att dom måste godkänna detta besked eller att det inte är giltigt om dom vägrar ta emot beskedet. Det är inte korrekt. Besked gäller från den dag du lämnar över beskedet/det datum du angett i beskedet och arbetstagaren behöver inte signera något och inte heller formellt sett ta emot dokumentet för att det ska anses giltigt. Om en medarbetare vägrar ta emot dokumentet är rådet att maila över det + i mailet ange att det överlämnades vid möte och från när det är giltigt.

Informera facket - vad betyder det och vanliga missuppfattningar kopplat till detta.

Om arbetstagaren är med i facket anges att vi ska skicka en kopia av beskedet till facket. Beskedet är ändå giltigt och provanställningen ska avslutas efter 2 veckor som anges. Under dessa 2 veckor har facket och medarbetaren rätt till överläggning. Om medarbetaren och facket önskar möte ska detta alltså ske inom dessa 2 veckor. Och vid mötet behöver du inte ange några särskilda skäl till varför provanställningen avbryts, även om man vanligtvis ofta brukar ha förklaringar så kan arbetsgivaren legalt sett avsluta en provanställning utan att behöva ange skäl.

Vilka skäl krävs för att avsluta en provanställning i förtid?

Det är en vanlig missuppfattning att det krävs juridiska skäl för att avsluta en provanställning i förtid, det krävs inte juridiska skäl för att avbryta provanställning. Hela tanken med provanställning är att båda parter får pröva sig fram om detta anställningsförhållande ska fortsätta. Att man tror att det krävs skäl för att avsluta en provanställning handlar om att många vet om att det krävs skäl för att avsluta anställningar i förtid, men detta gäller tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar - inte provanställningar.

Fel datum i beskedet

Det förekommer att fel datum för när provanställningen upphör, anges i beskedet som sådant. Från det datum du ger besked så gäller provanställningen 2 veckor till. Det är viktigt att ange rätt datum för från detta datum börjar rättigheter och skyldigheter att löpa.

Vad gör jag om arbetstagaren har mindre än 2 veckor kvar på sin provanställning; kan jag inte avbryta provanställningen då?

Jo, det kan du. Du kan avbryta en provanställning fram till och med sista provanställningsdagen. Exempel: XX provanställning löper ut den 30:e och du har fått en kraftig ordernedgång och inser att du inte har råd att ha kvar X. Det är idag den 20:e. Du kan då avbryta provanställningen. Du lämnar över detta besked den 20:e. Medarbetaren arbetar t.om den 30:e - sedan får arbetstagaren inte arbeta mer för då är personen tillsvidareanställd. Men du betalar lön hela 14 dagars perioden. Om medarbetaren och dennes fackförbund begär överläggning, då ska denna ske inom dessa 14 dagar, dvs. du kan ha den även efter att X har slutat att arbeta hos dig.

Personuppgifter GDPR

Besked om att provanställningen ska upphöra innehåller personuppgifter varför det är viktigt att du säkerställer att du skickar över beskedet även i mail på ett GDPR-säkert sätt. Detta gäller bara om du ska maila besked, vanligast är att man överlämnar detta vid fysiskt möte. Men besked kan lämnas via Teams eller dylikt.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.