Avslutsavtal (Överenskommelse om upphörande av anställning)

Nov 30, 2022

Om arbetsgivaren vill avsluta anställningen och det inte är självklart att det finns sakliga skäl för uppsägning, är det vanligt att arbetsgivaren och den anställde ingår ett avslutsavtal (överenskommelse om att anställningen ska upphöra).

Vad är ett avslutsavtal?

Det är en överenskommelse om att anställningen ska upphöra. Det är en ömsesidig överenskommelse, och som arbetsgivare kan du aldrig tvinga en arbetstagare att ingå en sådan överenskommelse. Avslutsavtal kallas även i dagligt tal att arbetsgivaren “köper ut” den anställde. Det är vanligt att arbetsgivaren då betalar fler månadslöner än ordinarie uppsägningstid och det är därför det kallas att arbetsgivaren köper ut arbetstagaren. Genom att ingå ett avslutsavtal kan arbetsgivaren undvika en tvist om uppsägning.

För vem används avslutsavtal? 

Det används när du som arbetsgivare eller arbetstagaren önskar avsluta anställningen genom en gemensam överenskommelse. Det används många gånger istället för att säga upp någon på grund av personliga skäl eller även arbetsbrist och det görs istället för att hantera den längre process som är nödvändig vid avslut på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Det används också för att minska risken för tvist om uppsägningens giltighet.

Varför det är viktigt med Överenskommelse om upphörande av anställning

Avslutsavtal används många gånger för att reglerna om sakliga skäl för uppsägning i svensk rätt många gånger upplevs långdragna och komplicerade med relativt stor risk för tvist. Det är ett sätt för båda parter att snabbare gå vidare. 

Vanliga fallgropar

 • Överenskommelsen om avslutsavtal bedöms inte såsom frivillig

  Det är viktigt att ett avslutsavtal är frivilligt. Arbetsgivaren ses alltid som den starkare parten och det finns domar där man bedömt det som att en arbetsgivaren har tvingat en arbetstagare att ingå en frivillig överenskommelse. Det som man bedömer är omständigheterna som sådana kring själva överenskommelsen. För dig som arbetsgivare är det därför viktigt att inte gå för fort fram. Arbetstagaren som får ett förslag på avslutsavtal ska få skälig betänketid, vilket är 7-10 dgr. Arbetstagaren ska därtill få möjligheter att få stöd och hjälp av sitt fackliga ombud (om denne är med i facket) alternativt av ett juridiskt ombud. Det är också viktigt att du som arbetsgivare betonar att arbetstagaren såklart får arbeta kvar om ni inte enas, för att understryka att detta är en frivillig överenskommelse. Om arbetsgivaren hotar med att avskeda arbetstagaren om denne inte undertecknar överenskommelsen då bedöms inte överenskommelsen ha ingåtts frivilligt.

 • Viktiga punkter kring avslutsavtal

  Det är inte ovanligt att tvist om innehållet i avslutsavtalet uppstår och det är därför särskilt viktigt att vara tydlig kring följande:

 • Uppsägningstid: vilken uppsägningstid enligt lag (kollektivavtal) har arbetstagare. Tänk på att arbetstagaren är anställd på företaget under hela uppsägningstiden.

 • Arbetsbefrielse: lagen utgår från att arbetstagaren arbetar under sin uppsägningstid: om ni enas om att arbetstagaren ska vara arbetsbefriad hela eller delar av uppsägningstiden måste ni ange detta tydligt i avslutsavtalet.

 • Avräkningsfritt: lagen utgår från att om en arbetstagare får ett nytt jobb under pågående uppsägningstid då ska arbetstagaren räkna av den lön arbetstagaren får av er. Om ni avser att arbetstagaren ska få behålla sin lön (vanligt) även om arbetstagaren får ett nytt jobb då måste ni ange detta i avtalet. 

 • Extra månadslöner: om ni enas om att arbetstagaren ska få extra/fler månadslöner än uppsägningstiden då ska ni tydligt ange antal månader i avslutsavtalet. Notera att det här inte är fråga om uppsägningstiden, utan här talar vi om månader utöver uppsägningstiden.

 • Lön: viktigt att ange korrekt lön som ska utbetalas och när i avslutsavtalet. Om ni enas om extra månadslöner ska belopp och utbetalningstidpunkt anges. Om arbetstagaren har bonus/rörlig lön/aktier i bolaget är det viktigt att ni reglerar vad som gäller i denna del i avslutsavtalet. Det är vanligt med tvister om ekonomisk kompensation och vad man enades om i avslutsavtalet, kring dessa delar.

 • Regler om konkurrens, tystnadsplikt etc som angavs i anställningsavtalet: ange vilka som ännu gäller och under vilka förutsättningar

 • Företrädesrätt: om arbetstagaren har varit anställd 9 alt 12 månader (beroende på anställningsform, se information under anställningsavtalet ni använt) då har arbetstagaren rätt till företrädesrätt till återanställning. Detta betyder att arbetstagaren har rätt att erbjudas lediga tjänster efter uppsägningstidens utgång. Det är därför viktigt att ni anger i avslutsavtalet att medarbetaren avsäger sig företrädesrätt till återanställning.

 • Semester: tänk på att arbetstagaren tjänar in semester under den lagstadgade uppsägningstiden. Ev. sparad semester och förskottssemester behöver också regleras i avslutsavtalet.

 • Återlämna egendom: vad är arbetsgivarens egendom: dator, telefon, dokument, system: reglera vad som ska återlämnas samt vad arbetstagaren inte får ta med sig in i andra anställningar/uppdrag.

Personuppgifter GDPR

Avslutsavtal innehåller personuppgifter varför det är viktigt att du säkerställa att du som arbetsgivare inte sparar ner detta dokument på din dator eller sparar detta i ett system dit många har tillgång samt att du skickar över avslutsavtalet på ett GDPR-säkert sätt.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.