Avtal för praktikarbete (Internship)

Nov 30, 2022

Det är ett dokument om överenskommelse om obetald praktik som används när ditt företag har valt att låta en person praktisera en tid på ditt företag.

Vad är ett avtal för praktikarbete?

Det är ett dokument om överenskommelse om obetald praktik som används när ditt företag har valt att låta en person praktisera en tid på ditt företag. 

För vem används ett avtal för praktikarbete? 

Det används när du låter en person praktisera en tid på ditt företag. Det är inte ett anställningsavtal, detta dokument ska inte användas för personer du anställer. Tanken med en oavlönad praktik är att en person ska få möjlighet att se hur arbetslivet, på ditt företag, fungerar en kortare tidsperiod. Det är vanligt att studenter erhåller praktikantavtal, eller personer som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Syftet med praktikantavtal är att visa att detta inte är fråga om en anställning. 

Varför är det viktigt att använda Avtal för praktikarbete? 

Det är viktigt med ett avtal om praktik så att praktiken inte ses som en anställning och du som arbetsgivare. Detta avtal är inte samma sak som ett anställningsavtal och ett av syftena med avtal om praktik är att visa att ni är överens om att detta är en praktik. Det är vidare viktigt med ett avtal om praktik så att det är tydligt att den information praktikanten får ta del av när personen praktiserar hos er, såsom konfidentiell information, immateriella rättigheter etc. - är sekretessbelagt och att det är tydligt att praktikanten inte får röja denna information till personer utanför företaget. 

Vanliga fallgropar med avtal för praktik

  • Praktikanten utför stora arbetsinsatser och ser det som att lön eller ersättning ska betalas ut Det är viktigt att personen inte utför arbetsinsatser som om personen är att jämställa med en arbetstagare. Praktikanten praktiserar för att få en inblick i hur ditt företag och i hur arbetslivet i stort fungerar och är på ditt företag för att lära sig detta. Som nämnts tidigare är det vanligt att studenter praktiserar under sin utbildning och därmed får möjlighet till att testa och lära sig mer om hur det fungerar på arbetsmarknaden. Om en praktikants insats är att likställa med arbete som en arbetstagare skulle ha gjort finns det en risk att praktikanten kan ses som arbetstagare. Ett avtal om praktik kan då ses som oskäligt och personen kan bli att betrakta som arbetstagare och ska då erhålla lön etc.

  • Lön

    Notera att detta är en oavlönad praktik. Om en praktikant däremot är att jämställa som arbetstagare, pga arbetsinsatsen (se ovan), då kan avtalet ses som ett anställningsavtal och lön, semester etc. kan behöva betalas ut. Notera även att det är vanligt att praktikanter erhåller någon form av engångsbelopp efter det att praktiken är avslutad. Om det utgår ett belopp som inte skulle kunna ses som lön och om det sker vid ett tillfälle, t.ex. efter avslutad praktik då är risken för att praktikanten ska ses som anställd, låg

  • Arbetsmiljöansvar m.m. gäller även för praktikanter

    Notera att det ansvar för arbetsmiljön som du som arbetsgivare har för dina anställda även gäller för praktikanter. Detta betyder att praktikanters arbetsmiljö ska vara lika god som för anställda. Notera att en del av arbetsmiljöansvaret är ansvaret för arbetstider (Arbetsmiljöverket utövar tillsyn även över arbetstider då detta ses som en arbetsmiljöfråga.) Notera att även andra lagar såsom diskrimineringslagen etc. gäller för praktikanter.

  • Personuppgifter och GDPR

    Tänk på att inte maila eller spara personuppgifter om praktikanter på din dator eller maila till för stor krets, för då kan du riskera att bryta mot GDPR.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.