Kundavtal

Feb 24, 2021

Ett kundavtal är ett avtal som reglerar de villkor som ska gälla mellan en leverantör (säljaren) och en kund (köparen) av en tjänst.

Varför är det viktigt med ett kundavtal?

Genom att ha ett kundavtal på plats ser ni till att båda parter vet vad som gäller och ni undviker att dyra tvister uppstår på grund av oklarheter. Frågor som är viktiga att reglera i kundavtalet är t.ex. vilket pris som ska gälla för tjänsten, om kundavtalet ska kunna sägas upp i förtid och vilken uppsägningstid som i sådant fall ska gälla. Ett bra kundavtal är en förutsättning för en långvarig och hållbar relation mellan leverantören och kunden.

Vanliga misstag vid kundavtal

  • Att inte avtala om vilket pris som kunden ska betala för tjänsten och hur betalningen ska göras.

  • Att inte tydliggöra vad det är för något som leverantören ska leverera, dvs. vad tjänsten egentligen är.

  • Att inte avtala om vad som händer om leverantören inte lyckas leverera i tid. Ska leverantören betala vite och hur mycket i sådant fall?

  • Att det saknas regler om uppsägningstid.


Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.