Uppsägning av anställning

Feb 24, 2021

Om ni behöver säga upp en anställd är det viktigt att säkerställa att ni vidtar rätt åtgärder. Felaktig uppsägning kan resultera i höga skadestånd och att uppsägningen ogiltigförklaras.

Vad är viktigt att tänka på vid uppsägning av anställning?

  • Uppsägning av anställd får ske mot bakgrund av arbetsbrist eller personliga skäl.

  • Besked om uppsägning ska alltid lämnas skriftligt.

  • Det är olika regler att ta hänsyn till beroende på orsaken till uppsägningen, läs mer om det nedan.

  • Uppsägningar kan vara känslosamma. Meddela om uppsägning på ett professionellt sätt och försök få ett bra avslut.

  • I vissa fall är det bättre att arbetsgivaren och den anställda kommer överens om att anställningen ska avslutas. Det brukar kallas att "köpa ut" den anställde.

  • Om ni har kollektivavtal behöver ni stämma av vad som gäller enligt aktuella avtal eftersom de ofta innehåller regler om uppsägning.


Arbetsbrist

Arbetsgivaren avgör om det är arbetsbrist. Tänk på att om uppsägningen ifrågasätts och prövas i domstol måste ni kunna bevisa att det fanns företagsekonomiska anledningar eller andra verksamhetsskäl för uppsägningen.

Personliga skäl

Personliga skäl föreligger när arbetstagaren missköter sig och hen är medveten om att beteendet är oacceptabelt, t.ex. dåliga arbetsprestationer, samarbetssvårigheter eller liknande.

Avsluta en provanställning

Om ni vill avsluta en provanställning måste ni meddela den anställda senast två veckor innan provanställningen går ut. Om den anställda är med i en facklig organisation ska facket också meddelas.

Överenskommelse om avslut ("köpa ut")

Arbetsgivare och anställda kan närsomhelst gemensamt komma överens om att anställningen ska avslutas. Skillnaden mellan överenskommelse om avslut och uppsägning är att arbetstagaren frivilligt går med på att sluta på vissa villkor (t.ex. mot ersättning i form av avgångsvederlag som betalas ut en period). Genom en frivillig överenskommelse undviker ni långa och kostsamma domstolstvister om ogiltig uppsägning. Vanligtvis ingår parterna ett avslutsavtal som reglerar villkoren för avslut av anställningen.

Vanliga misstag vid uppsägning av anställning

  • Att skriftligt besked om uppsägning inte lämnas utan att arbetsgivaren endast muntligt informerar den anställde om uppsägning.

  • Att det är oklart om det finns grund för uppsägning. Därför är det viktigt att kontrollera att det verkligen finns anledning till att en anställd sägs upp och att detta dokumenteras.

  • Att arbetsgivaren inte ger besked i tid om att en provanställning ska avslutas. Detta resulterar i att anställningen övergår i en tillsvidareanställning och vanliga regler för uppsägning gäller.

Notera att det är stor skillnad mellan avsked och uppsägning. Denna information omfattar inte avslut av anställning genom avsked.


Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.